06 december 2014

Barmhärtig, nådig vill vår Gud


1. Barmhärtig, nådig vill vår Gud
att vi med lydnad för hans bud
vårt hopp till honom ställer!
Han hjälpa vill i brist och nöd,
han skänker både must och bröd
till fröjd och uppehälle.
Med redlig flit och trogen bön
vi glada delar mödans lön.

2. Men du som dessa mildhetsprov

med vishet, värdighet och hov
ej tacksamt njuta lärde,
din näring blir för dej ett gift
och ditt begär en djurisk drift
som glömmer mänskans värde.
Den som har buken till sin gud,
han syndar mot Guds första bud.

3. Vad du förtär i överflöd

du från din nästa i hans nöd
med gudlös hårdhet rövar.
Och på din egen kropp och själ
med detta rån, o lustans träl,
ett självmord du förövar.
Ack, rusa ej så blind och djärv,
o syndare, till ditt fördärv!

4. Vak upp, bed Gud om kraft och mod

att mot ditt eget kött och blod
till manlig strid dej rusta!
Låt hjärtat ej betungat bli
av dryckenskap och frosseri
och denna världens lusta!
Se till att Herrens dag ej må
för hastigt över dej uppgå!

5. Ty se, den dagen komma skall

liksom en snara, sträckt till fall
för alla syndens trälar.
Gud, hjälp oss därför leva så,
att vi till evig tid ej må
fördärva våra själar!
Lär oss med vaksamhet och bön
att undfly synden och dess lön!

31 oktober 2014

Jag är en pilgrimAnnan melodivariant:1. Jag är en pilgrim och en främling,
färdas fram tårarnas land.
Jag har ett hem i den ljusa staden,
min Gud, 
som inte byggts av mänskohand.

2. Jag har så många kära vänner
som nått fram till himmelens land.
Jag är helt inställd på att få se dem,
min Gud,
en dag på fridens sköna strand.

3. När sist jag korsar Jordanfloden
på min väg till löftets land,
om jag får röra en fåll på din klädnad,
min Gud,
så blir jag löst från varje band.

29 oktober 2014

Varje dag sin omsorg har
1. Varje dag sin omsorg har,
men allenast sin.
Morgondagens omsorg är,
Herre, din, ej min.
Lär mej då att dag från dag
lämna allt åt dej,
viss, att du i stort och smått
sörja vill för mej.

2. Varje dag sin börda har
men allenast sin.
Nästa dag kanhända är
den ej längre min.
Kanske har du innan dess
helt den lyftat av,
eller tagit bort just det
som dess tyngd den gav.

3. Varje dag sin lättnad har,
men allenast sin.
Morgondagens gåva är
inte ännu min.
O men Jesus, lär mej då
att var morgon fly
till den nåd, som varje dag
över mej är ny!

Text: Lina Sandell
Musik: Jonas Andersson

22 oktober 2014

Men hör du, kära Marta

1. Men hör du, kära Marta, 
som springer ut och in, 
så flitig, men så ofta 
orolig i ditt sinn, 
dej följer i bestyren 
din Mästare, och vet: 
han vill så gärna dela 
ditt hjärtas hemlighet!

 2. Du är vid dåligt lynne 
så många gånger, ty 
du har så många tankar, 
så mycket huvudbry.
Jag vet så väl hur gärna 
du ville vara snäll, 
men du är överhopad 
från morgon och till kväll. 

3. Men säg mej, varför ber du 
så lite och så kallt, 
du som så väl behöver 
din mästare i allt? 
Ty under vardagslivet 
du är ej som du bör, 
och när du förolämpas, 
så repar du humör. 

 4. Men låt Maria vara, 
hon har i alla fall 
valt ut den bästa delen, 
som ingen röva skall.
Ja, i sin Jesu närhet 
hon trivs som allra bäst, 
och Jesu hjärta även 
är vid Maria fäst. 

5. Men hör du, kära Marta, 
som springer ut och in, 
så flitig, men så ofta 
orolig i ditt sinn, 
dej följer i bestyren 
din Mästare, och vet: 
han vill så gärna dela 
ditt hjärtas hemlighet!

Text: Emil Gustafsson, ngt bearb.
Musik: Folkmelodi

27 augusti 2014

Kristi förklaring så livligt avmålar

1. Kristi förklaring så livligt avmålar
eviga glädjen därovan hos Gud,
glansen i vilken Guds paradis prålar,
himmelska staden i hela dess skrud.

2. Här på vårt Tabor sågs Frälsaren skina
ansikte, kläder, allt strålar av ljus!
Helgon förlösta från tåredals pina
ser samma syn i Guds himmelska hus.

3. Som Kristi kropp härligt lyste och blänkte,
så ska du skimra, Guds barn och Guds vän!
Ack, om vår värld på den klarheten tänkte,
visst kom den då till sin Herre igen!

4. Moses, Elias och tre Jesu vänner
råkas på Tabor tillsammans i fröjd.
O, utan möda jag här igenkänner
helgonsällskapet i himmelens höjd!

5. Vem kan väl fullständigt glädjen beskriva,
den, att de frälsta får träffa varann?
Gud! vilken uppmuntran skall det ej bliva,
möta ditt samlade folk i ditt land!

6. Hänryckt i försmak av eviga livet,
Petrus förgäter han var på vår jord.
Hur blir det då, när oss en gång blir givet
sitta vid himlens fullrågade bord?

7. Ack, den som saligt har flyttat från jorden
den som i himmelen inkomma fått,
full av förvåning kan nyttja de orden:
Här att få vara, o Herre, är gott!

8. Molnskyn ur vilken den helige hördes,
Moses, Elias, alltsammans försvann,
akten tog slut som på Tabor uppfördes
och hade skildrat de levandes land.

9. Känner då ingen det vattnas i munnen
efter den dagen, då världen blir ny?
Själ, låt dig vinna, och var sedan vunnen,
fly ifrån Babel, jag råder dig: fly!

10. Håll mot varandra Guds rike och världen,
himmelens klarhet och samvetets kval,
är det väl skäl att nu utvälja flärden,
så du har eviga fröjden i val?

11. Blygs att slå ner dina pålar i jorden,
när dig står eviga hyddor i båd!
Hör! du är bjuden till himmelska borden,
skäms att försmå en så högtidlig nåd!

12. Väldiga själar skall inta Guds rike,
kamp måste till, om du tänkt gå dit in!
Härskande syndalust, världskärlek vike,
annars blir aldrig Guds salighet din!

13. Sörj för din frälsning med bävan och fruktan,
bär som på händer din dyrbara själ!
Lyd som ett barn Andens dagliga tuktan,
kämpa god kamp för ditt eviga väl!

14. En gång skall då din förklaringsdag dagas,
då du skall lysa till själ och till kropp.
Aldrig från stråten dig tillåt att dragas,
löp på din bana, fullborda ditt lopp!

Text: Lars Linderot, ngt bearb. A.H. 27/8 2014

Muntra dig, mitt sorgsna sinne
1. Muntra dig, mitt sorgsna sinne!
Håll dig fast vid Herrens ord!
Gå med tankar, håg och minne
fram till nådens nattvardsbord.
Allt av blotta nåd är redo!
Gud står själv med öppen famn!
Endast kom, så får du gott
av vad Jesus har utstått!

2. Frid och nåd, ja, själva livet
är förvärvat med hans blod.
Skuldbrevet är sönderrivet,
Gud är alla mänskor god.
Intet å Guds sida fattas,
vem som helst kan salig bli.
Saken hänger blott därpå,
syndare, till Jesus gå!

3. Ingen, ingen blir förskjuten,
vare hurudan han kan.
Skiljemuren är nedbruten,
full förlossning Jesus vann.
Mer och mindre syndbesnärjda,
alla Jesus tar emot.
Bygg härpå med hjärtats tro,
tryckta själ, så får du ro.

4. Invänd ej: jag har för länge
gått i köld emot min Gud.
Ingen sig frivilligt stänge
ifrån nådens nattvardsbud.
Kom du ej den gångna tiden,
kom då nu! allt hjälpas kan,
blott man tar emot Guds Lamm
som för oss till slakt gått fram.

5. Den som söker slutligt finner,
den som träget beder får,
den hos Jesus allting vinner
som i tron till honom går.
När du minst förmodar hjälpen
skall det dagas i din själ.
Sorgsna hjärta, tro du mig:
Synderna förlåtas dig!

Se Nikodemus, en man av de stora
1. Se Nikodemus, en man av de stora,
sökte Guds Son, fast om natten det var.
Mannen ej ville Guds rike förlora,
i detta ärende bad han om svar.

2. Ärendet var att bli kunnig om vägen

fram till Guds rike och himmelska fröjd.
Sökaren blev i det stycket förlägen,
då han steg ned från sin säkerhets höjd.

3. Bättre vägvisare kunde ej finnas,

säkrare ledare givs ej bland oss:
Jesus kan säga hur himlen skall vinnas
och hur en mänska ska slippa förgås.

4. Lystra, min lyssnare, här ser du stråten:

vägen är lagd till den nya Guds stad.
Människans synd ska bli nådigt förlåten,
men först in i nya födelsens bad.

5. Så ljuder orden från Mästarens tunga:

aldrig du krönes med livskronan där,
aldrig Guds lov du därovan får sjunga,
om du ej har blivit pånyttfödd här.

6. Ej kött och blod skall få ärva Guds rike,

köttslighet hör ju fördömelsen till.
Gud i vår själ måste dana sin like
om vi till himmelens salighet vill.

7. Födas på nytt är förändras i sinnet,

få i förståndet ett ljus ifrån Gud,
helgas till viljan, omskapas i minnet,
avsky all synd och få lust till Guds bud.

8. Ingen förutan ny födelse frälsas,

ingen i paradis inkommit än,
ingen som Guds eget barn där kan hälsas,
som ej har fått nya livet igen.

9. Himlen är lysande, liksom dess Herre,

allt som är orent hålls långt därifrån.
Den som är ond och blir varje dag värre
släpps aldrig in där, så säger Guds Son.

Text: Lars Linderot, ngt bearb. och förkortad A.H. 27/8 2014 
Musik: Ur Ungdomsstjärnan "Härliga Lotta"

02 augusti 2014

Med strålglans kring sin tinning
1. Med strålglans kring sin tinning
förklarad Jesus står.
Hans storverk är vår vinning,
nytt hopp av det vi får.

2. Ty när han uppenbaras
vid stoftets gräns på nytt,
med honom vi förklaras,
en evig morgon grytt.

3. Han står på berget höga,
han som för oss ska dö
som solen är hans öga,
hans klädnad vit som snö.

4. Med vänner från Guds boning
vår Herre byter ord
om korsdöd och försoning,
om grav i helgad jord.

5. Men Herre, lyssna bara,
utbrister Petrus då,
här är oss gott att vara,
tre hyddor kan ni få!

6. Vi bor i dödens dalar,
vår Gud i himlaron,
vi sitter mellan gravar,
han på sin kungatron.

7. Men gott är här att vara,
tack vare Herrens ord.
Hans löften underbara
oss tröstar på vår jord.

8. Som vänner i Guds boning
vi byter några ord
om korsdöd och försoning,
om grav i helgad jord.

9. Vårt kors är utan jämmer
och utan udd vår död,
vår grav där Gud bestämmer,
hans trofasthet vårt stöd.

10. Hans Ande är i världen,
hans ord är i vår mun,
vi honom ser med glädje
om blott en liten stund.

11. Från kyrkans lilla skara
det tonar högt i skyn:
Här är oss gott att vara,
Gud ger oss ljus och syn! 

Din härlighet, Jesus, förundrad jag ser1. Din härlighet, Jesus, förundrad jag ser,
för glansen från Gud kom med dej till oss ner,
Guds Son, du allena,
du heliga, rena,
med sanning och nåd genom gärning och ord
din eviga kärlek syns här på vår jord.

2. Som havsströmmen varm in mot isarna slår,
din kärlek, min Frälsare, in till oss når,
så iskylan stoppas
och hjärtana knoppas
och öppnar sin kalk mot sin himmelske far
och drillar som lärkan mot himmelen klar.

3. Å, sänd oss din Ande i hjärtana in,
och fyll våra sinnen med kärleken din!
Oss led genom världen,
ja, lys oss på färden,
och låt oss en glimt din härlighet få,
så en gång av nåd vi din himmel kan nå!

01 augusti 2014

Nu väller de fram liksom en våg1. Nu väller de fram liksom en våg,

vi följer dem, vi följer dem:
det går ett oändligt pilgrimståg
till Betlehem, till Betlehem.

2. Se, barnen går främst som varje år, 

så kvinnor, män, så kvinnor, män,
ja, skälvande gamla med käppar går
till krubban än, till krubban än.

3. För alla har samma själsbehov

av julens fred, av julens fred.
Till himmelens tidlösa vänskapsprov
följ med, följ med! Följ med, följ med!

4. Och finner du den i krubbans hö

som herdar såg, som herdar såg,
då äger du nog att frimodigt dö
och leva på, och leva på.

Upp, gläd dej, sjung, av hjärtat nöjd
1. Upp, gläd dej, sjung, av hjärtat nöjd,
med helig fägnad, frid och fröjd,
för Herren är vår glädje!
Vår Jesus är så nära nu,
att han av kärlek - hör det, du! -
i kött och blod sej kläder.

2. Bort, sorg och saknad ur vårt sinn!
Guds glädje må vi släppa in
så att han glad får lyssna
till hjärtats bön och tack och tro.
Ja, får hans glädje i oss bo,
ska sången aldrig tystna.

3. Gud, låt din frid, som högre är
än håg och vett kan fatta här,
vårt hjärta väl bevara
i Kristus Jesus, så vi må
den stora juleglädje få
som aldrig bort ska fara!

23 juni 2014

Samla dem alla, samla dem allaVID LÄRARE- OCH FÖRÄLDRAMÖTEN

1. Samla dem alla, samla dem alla,
samla till Jesus de små!
Samla dem in från gator och gränder,
där de i mörker får gå.
Samla till Jesus de små!

2. Samla dem alla, samla dem alla,
samla till Jesus de små!
Han dem ju söker, Herren, vår herde,
ska du då likgiltig gå?
Samla till Jesus de små!

3. Samla dem alla, samla dem alla,
säg dem Guds frälsande ord!
Säg dem att Jesus dog för oss alla,
alla på hela vår jord.
Säg dem Guds frälsande ord!

Text: Lina Sandell, bearb. A.H. 2014
Musik: Theodor Söderberg

08 juni 2014

Jag tackar dej, att vred du var1. Jag tackar dej, att vred du var
på mej ett ögonblick.
Den vredesstrålen bortbränt har
mitt hjärtas forna skick.
Ej mer må synd behärska mej
då den så djupt bedrövar dej.

2. Dej tackar jag långt mer ännu
att bort du vreden vänt.
I outsäglig mildhet du
mej tröst och glädje sänt.
Du blivit nu min själs begär,
min starkhet och min psalm du är.

3. Du hälsobrunn i Sions stad,
du livets källa klar,
till dej jag ilar fri och glad,
hos dej min hälsa tar!
Ur dej jag ösa vill med fröjd
och lovsjunga din kärleks höjd.

4. Du prisas må i varje land,
ditt namn nå brett och vitt;
till fjärran höjd, till okänd strand
ditt lov nu blive spritt.
Bland Sions döttrar vare stor
den Helige, som bland dem bor!

Text: Pauline Westdahl, bearb. A.H. 8/6 (Pingstdagen) 2014, då Jes. 12 var GT-läsning
Musik: Ur Pilgrimsharpan

P Westdahl:

Paulina Westdahl f. Cronhielm(1810-87)

11 mars 2014

Jag lever och vet nu hur länge - hav tröst!1. Jag lever och vet nu hur länge - hav tröst! -
jag lever, tills Gud vill mej kalla.
Jag lyssnar så glad till hans ljuvliga röst
och lämnar så bördorna alla
och vilar så trygg vid hans hjärta.

2. Jag vandrar och vet vart den vandringen bär:
den bär till Guds eviga rike,
den bär till min Jesus, min Frälsare kär,
den vännen förutan sin like,
den leder till skaran vid tronen.

3. Jag dör, och jag vet vilken tidpunkt det sker:
det sker den behagliga tiden,
det sker då ej jordlivet gagnar mej mer,
då blir det en ände på striden,
när Herren till uppbrott mej kallar.

4. Vad mer vill jag veta? Är detta ej nog
till tröst för de kommande dagar?
Den vän som min synd och min dom på sej tog
var dag mej på vägen ledsagar.
Så målet jag lyckligt ska hinna.

Text: B S Ingemann 1851 (62 år), sv. övers. Lina Sandell 1866 (34 år), bearb. A.H. 2014
Musik: Andreas Peter Berggreen 1873 (71 år)

05 mars 2014

Du vet det nog, mitt hjärta1. Du vet det nog, mitt hjärta,
du vet att stor är Gud,
men stor är också satan
som ständigt skiftar skrud.

2. Nåväl, så får du kämpa
och tro trots brutna bud
att stor är mörkrets furste,
men större är dock Gud.

Text: Kaj Munk 1938 (40 år)

10 februari 2014

Uppstånden, uppstånden vår Frälsare är
1. Uppstånden, uppstånden vår Frälsare är,
nu gläd dej, du jord som han skapar och bär!
Nu jubla, ni himlar, åt allt han åt oss gav,
och hoppa, ni höjder, och brusa, ni hav!

2. På Golgata djävlarna tjöt av triumf
ja, helvetet gladdes när himlen var stum,
för nu hade mörkret fått Ljuset på knä
och fäst Herren själv på förbannelsens trä.

3. Men ve dej, du helvete, vakna, du värld,
för frälsningens Furste blev inte förtärd!
Knappt var han i graven i dagarna tre
så kunde man honom i vårsolen se!

4. Var är nu din udd, du förskräckliga död?
Var är nu din seger, du helvetesglöd?
Du synd, var är nu den ohyggliga kraft
som du genom lagen sen urtiden haft? 
  
5. Vår Herre har uppstått och graven är tom,
och syndare frias från död och från dom.
Stå upp från de döda, ta vara på det
och prisa den heliga Treenighet! 

09 februari 2014

Jesus! Jesus! Ja, det ordet

1. Jesus! Jesus! Ja, det ordet
klingar ljuvt som änglasång,
//: det är hjärtats bröd på bordet,
livets friska vattensprång ://

2. Det är stjärnan på min himmel
som mej leder tryggt och glatt
//: genom tidens flärd och vimmel,
genom jordens nöd och natt ://

3. Det är trogna modersfamnen
som omsluter barnet ömt.
//: I den säkra, trygga hamnen
har min själ för storm sej gömt ://

4. Sköna namn, o må du klinga
ljuvligt på min pilgrimsfärd
//: och mig goda budskap bringa
ifrån himlens sköna värld ://

5. Ja, må du min själ bevara
under jordens nöd och tvång
//: och mitt viloläger vara
när jag somnar in en gång ://

6. Herre, låt mej sedan väckas
vid det namnets livsmusik,
//: till den dag, som ej kan släckas,
men är evigt skön och rik! ://

Text: Carl Boberg
Musik: Amanda Sandborg-Waesterberg

03 februari 2014

Herre, min Gud, vad din jord är skön


LOVOFFER


1. Herre, min Gud, vad din jord är skön 

i din kärleks ljus, 
när din ängel du skickar ned, 
ned från din himmels hus! 
Dej jag vill här i jordens brus 
prisa till dagen randas, 
då med helgonskarornas 
min jubelsång får blandas. 

2. Så barmhärtig, så god och mild 

emot oss du är! 
Allt om dej och din stora godhet 
vittnesbörd oss bär! 
O min Fader, du är mej kär, 
för dej mitt offer brinner! 
Se, jag vet, i Jesu namn 
min andes lov dej hinner! 

3. Du mej hälsat, min Frälsare, 

bland de dinas tal. 
Du mej kallat, o brudgum skön, 
hem till din bröllopssal! 
Därför jag redan i jordens dal, 
Herre, med själ och tunga, 
dej, min skatt, min lust, min fröjd, 
min salighet vill sjunga! 

Text: C A Torén, bearb. A.H. 3/2 2014 

Musik: J A Josephson

02 februari 2014

Säg mej, min vän, vilken säd du sår1. Säg mej, min vän, vilken säd du sår,
säg vilken skörd som dej förestår.
Sår du en säd av Guds nåd och frid
eller en säd full av synd och strid?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://

Vad vi i ljus eller mörker sått ut
skördas med fröjd eller tårar till slut.
Sår du ett korn för Guds rike här
ska du få skörda i ymnighet där!

2. Sår du en säd full av livets ord,
sår du en säd i en fruktbart jord,
sår du en säd av en kärlek varm
eller av ondska och synd och harm?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://
Vad vi i ljus eller mörker sått ut...

3. Sår du barmhärtighet ljuv och blid,
sår du i klar och i mulen tid,
sår du med bön och med tålamod,
sår du för honom som gav sitt blod?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://
Vad vi i ljus eller mörker sått ut...

Text och musik: P P Bliss

01 februari 2014

Ni systrar, prisa Gud
1. Ni systrar, prisa Gud,
ni systrar, prisa Gud,
ni systrar, prisa Gud,
han är vår ende Gud.

2. Ni bröder, prisa Gud,
ni bröder, prisa Gud,
ni bröder, prisa Gud,
han är vår ende Gud.

3. Ni barn, prisa Gud,
ni barn, prisa Gud,
ni barn, prisa Gud,
han är vår ende Gud.

4. Ni unga, prisa Gud,
ni unga, prisa Gud,
ni unga, prisa Gud,
han är vår ende Gud.

5. Ni äldre, prisa Gud,
ni äldre, prisa Gud,
ni äldre, prisa Gud,
han är vår ende Gud.

6. Tillsammans, prisa Gud,
tillsammans prisa Gud,
tillsammans prisa Gud,
han är vår ende Gud.

Text och musik. Från Kenya

Natten faller, Gud1. F: Natten faller, Gud,
A: natten faller, Gud,
var vår trygghet när vi sover.

2. F: Ljuset lämnar oss,
A: ljuset lämnar oss,
var vår trygghet när vi sover.

3. F: Se till dina barn,
A: se till dina barn,
var vår trygghet när vi sover.

4. F: Vi är hos dej, Gud,
A: vi är hos dej, Gud,
var vår trygghet när vi sover.

5. F: Håll oss i din famn,
A: håll oss i din famn,
var vår trygghet när vi sover.

6. F: Snart vi går till ro,
A: snart vi går till ro,
var vår trygghet när vi sover.

7. F: Nu är natten här,
A: nu är natten här,
var vår trygghet när vi sover.

Text: Clemens Scott (?), "Night has fallen"
Musik: Från Malawi

30 januari 2014

Du som har öron, hör och vet1. Du som har öron, hör och vet
att Livet steg som saven!
Ja, gläds i tid och evighet
att Jesus gått ur graven!

2. I Josefs nya grav det blev
en tid för påskens under.
Men Jesus säger: "hör och lev!"
till mänskor alla stunder.

3. Och liv och ande är hans ord,
och sorgsna hjärtan glädes.
Och bäst förnims vid Herrens bord,
att själv han är tillstädes.

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Musik: Carl Nielsen

Framtidslängtan, glad förväntanAlt. koral:
1. Framtidslängtan, glad förväntan
fyllt oss både först och sist.
För det mesta kan oss gästa
orostankar, glädjebrist,
men vi finner hjälp och råd
genom Herrens Jesu nåd!

2. Framtidslängtan, glad förväntan

sjunger himmelskt i vår själ
var vi vilar, vart vi ilar,
för med Jesus allt är väl.
Fyllt av frid och glädjesång
når Guds folk sitt mål en gång.

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, övers Oscar Mannström, bearb. A.H. 30/1 2014

Musik: Heinrich Albert, alt. Carl Nielsen 

24 januari 2014

Kärlek, barmhärtighet1. Kärlek, barmhärtighet
och himmelsk härlighet
har Gud på denna dag
visat med välbehag,
då all hans söta nåd
mitt i en tid så bråd
en ängel full av frid
tillsagt Maria blid.
Hon ju Guds ende Son,
världarnas hälsa
och Guds offerlamm
skulle föda fram,
han som skulle frälsa
från död och evig skam.

2. Himlen så visat sej.
Jord, må du fröjda dej,
att trots din synd och skuld
Gud är så god och huld.
Bjud nu all synd godnatt,
sjung nu Magnificat,
så skall en ekofröjd
höras i himlens höjd!
Gud själv med Gabriel
som här utsändes
och den hela kor
som däruppe bor
för att du omvändes
skall få en glädje stor!

3. Herre, vi fägnar oss
över ditt nådebloss,
att hela världens hus
har fått ett sådant ljus,
som i allt olycksfall
lysa och lisa skall
den som sej hålla vill
i en fast tro därtill.
Tack för den kärlek
du, Gud, till oss dragit!
Halleluja vårt
skall nu ej bli svårt,
nu när du har tagit
det som oss tryckt så hårt!

Text: Johan Runius, ur Dudaim tr. 1714, bearb .A.H. 2014
Musik: Från 1600-talet

23 januari 2014

Ta hand om mitt hjärta, min Frälsare kär, du allena1. Ta hand om mitt hjärta, min Frälsare kär, du allena
kan skapa det nytt och förändra och grundligen rena.
Ja, hjälp mej, att världen
och synden och flärden
ej tar mej till fånga, tills yttersta färden
är inne!

2. Bevara mej du ifrån frestarens hemliga snara,
och om i min bättring du finner att svek skulle vara,
så visa mej detta
och hjälp mej tillrätta:
till dej jag min lit och förtröstan vill sätta
för evigt. 

3. Ditt blodiga kors och din sargade kropp och din sveda
förklara mej så, att jag rätt må vid synden få leda!
Ja, hjälp mej den döda,
och låt för din möda
mitt hjärta av kärlek till dej liksom flöda
beständigt!

4. Till slut, o min Jesus, av hela mitt hjärta jag beder:
fullborda ditt verk, så för himlen du själv mej bereder!
Än är jag i tiden,
så hjälp mej i striden!
En dag skall dock komma, då jag får i friden

dej lova!

Text: Abela Maria Gullbransson, ngt bearb.
Musik: Ur Pilgrimsharpan

08 januari 2014

Guds änglar i höjden, sjung ljuvliga ord

1. Guds änglar i höjden, sjung ljuvliga ord
som den första jul,
om barnet, Guds Son, som kom ned till vår jord,
om Sonen, vår Hjälte och Herre!

2. Guds folk här på jorden, ta barnet i famn
som den första jul!
Med frid kom vår Jesus i Faderns namn,
vår Frälsare, Hjälte och Herre!

3. Gud Fader ske ära, att dagen har grytt
för en ljuvlig jul!
Med enfödde Sonen vi föddes på nytt,
med Jesus, vår Hjälte och Herre!

Vårt hus, o Herre, färdigt står
1. Vårt hus, o Herre, färdigt står.
Med jubel din församling går
att fram sitt offer bära.
Bygg här av oss ditt eget hus
och fyll oss med din Andes ljus,
dej själv till pris och ära.

2. Låt i ditt namn oss samlas här!

Var med oss, du som livet är 
och Skrifterna förklara!
Var gång vårt hjärta ordet hör,
oss brinnande i anden gör,
för tron dej uppenbara!

3. Tack vare dej för ordets ljus!

Pris vare dej för detta hus!
Välsigna så din gåva
att vi i paradis en gång
får möta dej med Lammets sång,
din kärlek evigt lova!

Text: Paul Nilsson, ngt bearb. 2014

Musik: John Morén