27 augusti 2014

Kristi förklaring så livligt avmålar

1. Kristi förklaring så livligt avmålar
eviga glädjen därovan hos Gud,
glansen i vilken Guds paradis prålar,
himmelska staden i hela dess skrud.

2. Här på vårt Tabor sågs Frälsaren skina
ansikte, kläder, allt strålar av ljus!
Helgon förlösta från tåredals pina
ser samma syn i Guds himmelska hus.

3. Som Kristi kropp härligt lyste och blänkte,
så ska du skimra, Guds barn och Guds vän!
Ack, om vår värld på den klarheten tänkte,
visst kom den då till sin Herre igen!

4. Moses, Elias och tre Jesu vänner
råkas på Tabor tillsammans i fröjd.
O, utan möda jag här igenkänner
helgonsällskapet i himmelens höjd!

5. Vem kan väl fullständigt glädjen beskriva,
den, att de frälsta får träffa varann?
Gud! vilken uppmuntran skall det ej bliva,
möta ditt samlade folk i ditt land!

6. Hänryckt i försmak av eviga livet,
Petrus förgäter han var på vår jord.
Hur blir det då, när oss en gång blir givet
sitta vid himlens fullrågade bord?

7. Ack, den som saligt har flyttat från jorden
den som i himmelen inkomma fått,
full av förvåning kan nyttja de orden:
Här att få vara, o Herre, är gott!

8. Molnskyn ur vilken den helige hördes,
Moses, Elias, alltsammans försvann,
akten tog slut som på Tabor uppfördes
och hade skildrat de levandes land.

9. Känner då ingen det vattnas i munnen
efter den dagen, då världen blir ny?
Själ, låt dig vinna, och var sedan vunnen,
fly ifrån Babel, jag råder dig: fly!

10. Håll mot varandra Guds rike och världen,
himmelens klarhet och samvetets kval,
är det väl skäl att nu utvälja flärden,
så du har eviga fröjden i val?

11. Blygs att slå ner dina pålar i jorden,
när dig står eviga hyddor i båd!
Hör! du är bjuden till himmelska borden,
skäms att försmå en så högtidlig nåd!

12. Väldiga själar skall inta Guds rike,
kamp måste till, om du tänkt gå dit in!
Härskande syndalust, världskärlek vike,
annars blir aldrig Guds salighet din!

13. Sörj för din frälsning med bävan och fruktan,
bär som på händer din dyrbara själ!
Lyd som ett barn Andens dagliga tuktan,
kämpa god kamp för ditt eviga väl!

14. En gång skall då din förklaringsdag dagas,
då du skall lysa till själ och till kropp.
Aldrig från stråten dig tillåt att dragas,
löp på din bana, fullborda ditt lopp!

Text: Lars Linderot, ngt bearb. A.H. 27/8 2014

Muntra dig, mitt sorgsna sinne
1. Muntra dig, mitt sorgsna sinne!
Håll dig fast vid Herrens ord!
Gå med tankar, håg och minne
fram till nådens nattvardsbord.
Allt av blotta nåd är redo!
Gud står själv med öppen famn!
Endast kom, så får du gott
av vad Jesus har utstått!

2. Frid och nåd, ja, själva livet
är förvärvat med hans blod.
Skuldbrevet är sönderrivet,
Gud är alla mänskor god.
Intet å Guds sida fattas,
vem som helst kan salig bli.
Saken hänger blott därpå,
syndare, till Jesus gå!

3. Ingen, ingen blir förskjuten,
vare hurudan han kan.
Skiljemuren är nedbruten,
full förlossning Jesus vann.
Mer och mindre syndbesnärjda,
alla Jesus tar emot.
Bygg härpå med hjärtats tro,
tryckta själ, så får du ro.

4. Invänd ej: jag har för länge
gått i köld emot min Gud.
Ingen sig frivilligt stänge
ifrån nådens nattvardsbud.
Kom du ej den gångna tiden,
kom då nu! allt hjälpas kan,
blott man tar emot Guds Lamm
som för oss till slakt gått fram.

5. Den som söker slutligt finner,
den som träget beder får,
den hos Jesus allting vinner
som i tron till honom går.
När du minst förmodar hjälpen
skall det dagas i din själ.
Sorgsna hjärta, tro du mig:
Synderna förlåtas dig!

Se Nikodemus, en man av de stora
1. Se Nikodemus, en man av de stora,
sökte Guds Son, fast om natten det var.
Mannen ej ville Guds rike förlora,
i detta ärende bad han om svar.

2. Ärendet var att bli kunnig om vägen

fram till Guds rike och himmelska fröjd.
Sökaren blev i det stycket förlägen,
då han steg ned från sin säkerhets höjd.

3. Bättre vägvisare kunde ej finnas,

säkrare ledare givs ej bland oss:
Jesus kan säga hur himlen skall vinnas
och hur en mänska ska slippa förgås.

4. Lystra, min lyssnare, här ser du stråten:

vägen är lagd till den nya Guds stad.
Människans synd ska bli nådigt förlåten,
men först in i nya födelsens bad.

5. Så ljuder orden från Mästarens tunga:

aldrig du krönes med livskronan där,
aldrig Guds lov du därovan får sjunga,
om du ej har blivit pånyttfödd här.

6. Ej kött och blod skall få ärva Guds rike,

köttslighet hör ju fördömelsen till.
Gud i vår själ måste dana sin like
om vi till himmelens salighet vill.

7. Födas på nytt är förändras i sinnet,

få i förståndet ett ljus ifrån Gud,
helgas till viljan, omskapas i minnet,
avsky all synd och få lust till Guds bud.

8. Ingen förutan ny födelse frälsas,

ingen i paradis inkommit än,
ingen som Guds eget barn där kan hälsas,
som ej har fått nya livet igen.

9. Himlen är lysande, liksom dess Herre,

allt som är orent hålls långt därifrån.
Den som är ond och blir varje dag värre
släpps aldrig in där, så säger Guds Son.

Text: Lars Linderot, ngt bearb. och förkortad A.H. 27/8 2014 
Musik: Ur Ungdomsstjärnan "Härliga Lotta"

02 augusti 2014

Med strålglans kring sin tinning
1. Med strålglans kring sin tinning
förklarad Jesus står.
Hans storverk är vår vinning,
nytt hopp av det vi får.

2. Ty när han uppenbaras
vid stoftets gräns på nytt,
med honom vi förklaras,
en evig morgon grytt.

3. Han står på berget höga,
han som för oss ska dö
som solen är hans öga,
hans klädnad vit som snö.

4. Med vänner från Guds boning
vår Herre byter ord
om korsdöd och försoning,
om grav i helgad jord.

5. Men Herre, lyssna bara,
utbrister Petrus då,
här är oss gott att vara,
tre hyddor kan ni få!

6. Vi bor i dödens dalar,
vår Gud i himlaron,
vi sitter mellan gravar,
han på sin kungatron.

7. Men gott är här att vara,
tack vare Herrens ord.
Hans löften underbara
oss tröstar på vår jord.

8. Som vänner i Guds boning
vi byter några ord
om korsdöd och försoning,
om grav i helgad jord.

9. Vårt kors är utan jämmer
och utan udd vår död,
vår grav där Gud bestämmer,
hans trofasthet vårt stöd.

10. Hans Ande är i världen,
hans ord är i vår mun,
vi honom ser med glädje
om blott en liten stund.

11. Från kyrkans lilla skara
det tonar högt i skyn:
Här är oss gott att vara,
Gud ger oss ljus och syn! 

Din härlighet, Jesus, förundrad jag ser1. Din härlighet, Jesus, förundrad jag ser,
för glansen från Gud kom med dej till oss ner,
Guds Son, du allena,
du heliga, rena,
med sanning och nåd genom gärning och ord
din eviga kärlek syns här på vår jord.

2. Som havsströmmen varm in mot isarna slår,
din kärlek, min Frälsare, in till oss når,
så iskylan stoppas
och hjärtana knoppas
och öppnar sin kalk mot sin himmelske far
och drillar som lärkan mot himmelen klar.

3. Å, sänd oss din Ande i hjärtana in,
och fyll våra sinnen med kärleken din!
Oss led genom världen,
ja, lys oss på färden,
och låt oss en glimt din härlighet få,
så en gång av nåd vi din himmel kan nå!

01 augusti 2014

Nu väller de fram liksom en våg1. Nu väller de fram liksom en våg,

vi följer dem, vi följer dem:
det går ett oändligt pilgrimståg
till Betlehem, till Betlehem.

2. Se, barnen går främst som varje år, 

så kvinnor, män, så kvinnor, män,
ja, skälvande gamla med käppar går
till krubban än, till krubban än.

3. För alla har samma själsbehov

av julens fred, av julens fred.
Till himmelens tidlösa vänskapsprov
följ med, följ med! Följ med, följ med!

4. Och finner du den i krubbans hö

som herdar såg, som herdar såg,
då äger du nog att frimodigt dö
och leva på, och leva på.

Upp, gläd dej, sjung, av hjärtat nöjd
1. Upp, gläd dej, sjung, av hjärtat nöjd,
med helig fägnad, frid och fröjd,
för Herren är vår glädje!
Vår Jesus är så nära nu,
att han av kärlek - hör det, du! -
i kött och blod sej kläder.

2. Bort, sorg och saknad ur vårt sinn!
Guds glädje må vi släppa in
så att han glad får lyssna
till hjärtats bön och tack och tro.
Ja, får hans glädje i oss bo,
ska sången aldrig tystna.

3. Gud, låt din frid, som högre är
än håg och vett kan fatta här,
vårt hjärta väl bevara
i Kristus Jesus, så vi må
den stora juleglädje få
som aldrig bort ska fara!